AIT

  • Opinion

    AIT म्हणजे काय रे भाऊ ??

    “अरे, जे प्याले असता, बरे का, मनुष्याला सकाळी बोललेलं दुपारी आठवत नाही, दुपारी बोललेलं संध्याकाळी आठवत नाही, त्याला दारू असे…

    Read More »
Back to top button